Tagasi Meist-le

Liikme statuut

Puhkpillimuusika Koja liikme statuut

1. Liikmeskonna üldine määratlus

1.1. Puhkpillimuusika Koja (PMK) liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid.

2. Liikmeks olemise vormid

2.1. Füüsiline isik – eraisikuna liikmemaksu tasuv üksikliige.

2.2. Juriidiline isik – nimekirjaga määratletud ja ühiselt liikmemaksu tasuv liikmete kogum, keda esindab kirjaliku volituse alusel üks liikmetest.

2.3. Auliige – PMK üldkogu poolt valitud isik.

2.4. PMK sõprade klubi liige – otsustusõiguseta, liikmemaksust vabastatud registreerunud PMK poolt edastatava info saaja.

3. Liikmeks astumine

3.1. Liikmeks astumine toimub allkirjastatud avalduse alusel.

3.2. Juriidilise isikuna liikmeks astudes tuleb esitada esindatavate isikute vormikohane nimekiri, kus on määratletud muu hulgas volituse alusel esindaja.

3.3. Liikmeks astumise eelduseks on PMK esitatud arve alusel tasutud jooksva aasta aastamaks.

3.4. Liikmeks võtmise kinnitab protokollitult juhatus.

3.5. PMK sõprade klubi liikmeks registreerumine toimub elektrooniliselt PMK kodulehe kaudu.

4. Liikmete õigused

4.1. Õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

4.2. Õigus olla MTÜ Puhkpillimuusoika Koda juhatuse valijaks.*

4.3. Õigus olla valitud MTÜ Puhkpillimuusika Koda juhatusse. *

4.4. PMK sõprade klubi liikmetel puuduvad otsustusõigused.

5. Liikmete register

5.1. PMK liikmete register on koondnimekiri füüsilistest isikutest ja juriidiliste isikute nimekirjade kaudu liikmeks olevatest inimestest. 

5.2. Juriidiliste isikute puhul loetakse PMK liikmeteks isikud igaaastaselt täpsustatava nimekirja alusel.

5.3. Iga isik võib olla esindatud mitme juriidilise isiku nimekirjas, kuid koondarvestuses arvestatakse teda vaid üks kord, esimesena esitatud  juriidilise isiku nimekirja liikmena.

5.4. Füüsilisest isikust üksikliikmed taandatakse kõigist juriidiliste isikute poolt esitatud nimekirjadest.

5.5. Eelarveaasta jooksul liikmemaksu mittetasunud liikmed arvatakse juhatuse poolt registrist välja. Väljaarvaminse kohta juhatus vormistab kirjaliku otsuse.

6. Liikmemaks

6.1. Liikmemaksu suuruse järgmiseks eelarveaastaks kinnitab juhatuse ettepanekul igaaastaselt üldkogu.

6.2. Liikmemaks kehtestatakse eraldi füüsilisest ja juriidilisest isikust liikmetele.

6.3. Juriidilise isiku liikmemaks oleneb liikmeskonna esindatute arvust ja esindatute vanusest.

6.4. Juriidilise liikme liikmemaksu suurus arvutatakse summana soodustusteta ja soodustustega isikute liikmemaksude koondina.

6.4.1. Juriidilise isiku nimekirjas soodustuseta liikmemaksu  maksjateks loetakse 18-60 aastaseid füüsilisi isikuid arvestuse aluseks oleva eelarveaasta 1. jaanuari seisuga.

6.4.2. Soodustustega liikmeteks loetakse eelarveaasta alguseks, so 1. jaanuar, alla 18 aastased ja üle 60 aastased liikmed.

6.5. Auliikmed on vabastatud liikmemaksust.

6.6. 2017. aasta liikmemaksud on kuni PMK esimese üldkoguni erandkorras määratud juhatuse otsusega järgnevalt:

6.6.1. asutajaliikme sissemakse 25,00 €

6.6.2. füüsilisest isikust üksikliikme liikmemaks 25,00 €

6.6.3.soodustuseta isiku liikmemaks juriidilise isiku nimekirjas 1,00 €

6.6.4. soodustusega isiku liikmemaks  juriidilise isiku nimekirjas 0,50 €

7. Juriidilise isiku liikmemaksu tasumise kord

7.1. Juriidiline liige esitab liikmeskonna andmed kalendriaasta arvestuseks hiljemalt 1. veebruariks.

7.2. PMK väljastab esitatud andmete põhjal arve liikmemaksu tasumiseks 14 päeva jooksul.

7.3. Liikmemaksu arve kuulub tasumisele 14 päeva jooksul.

7.4. Hiljemalt 30 päeva jooksul väljastab PMK juhatus kinnituse liikmete registrisse kandmise kohta.

8. Liikmete mandaadid

8.1. Juriidilisest isikust  liikme volitatud esindajal on üks hääl iga 25 üksikliikme kohta, kelle  eest on tasutud liikmemaks.

8.2. Asutajaliikmel, üksikliikmel ja auliikmel on üks hääl.

8.3. PMK sõprade klubi liige otsustamistel mandaati ei oma.

9. PMK liikmete statuudi muutmine

9.1. Liikmete statuudis täienduste ja  muudatuste sisseviimine toimub PMK üldkoosolekul enamuse heakskiidul.

9.2. Dokumendi päises näidatakse versiooni üldkogu poolt kinnitamise aeg.

9.3. Kehtib hiliseima kuupäevaga kinnitatud kokkulepete versioon.


Juriidilise isiku esindajaks on kirjalikult volitatud füüsiline isik.

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/meist/liikme-statuut/