Tagasi Meist-le

Põhikiri

Mittetulundusühingu PUHKPILLIMUUSIKA KODA põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Puhkpillimuusika Koda (PMK) (edaspidi ühing), inglise keeles  Windmill – Estonian Chamber of  Wind Orchestra (Windmill – ECWO). on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Sirge 2, 10618 Tallinn.

1.2. Ühingu eesmärgiks on puhkpillimuusika arendamine, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

1.2.1. esitab oma seisukohti puhkpillimuusika arendamise küsimustes;

1.2.2. toetab puhkpilliorkestrite/ansamblite loomist ja tegevus;

1.2.3. toetab puhkpillimuusika loomist, levitamist;

1.2.4. korraldab kontserte, konkursse ja festivale;

1.2.5. korraldab koolitusi, infopäevi, töötubasid jmt;

1.2.6. jagab valdkondliku teavet.

2. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

2.2. Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

2.3. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

2.4. Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

2.4.1. ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu;

2.4.2. on esitanud ühingule enda kohta teadlikult ebaõigeid andmeid.

2.5. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

3. JUHTIMINE

3.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.

3.2.Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.

3.3 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda üks kuni viis liiget.

3.4. Üldkoosolek võib valida revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

3.5. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku  ühingu juhatus.

3.6. Erakorraline üldkoosolek on otsustusjõuline , kui osaleb 50% + 1 ühingu liikmeskonnast.

4. MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1. Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

4.2. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.


Põhikiri on kinnitatud 24.09.2017

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/meist/pohikiri/