Riiklikust palgatoetustest dirigentidele alates 2021

Valitsus kiitis 6. augustil heaks laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide juhtide palgatoetuse ettepaneku. Kavandatav toetus peab laulu- ja tantsupidude liikumises osalevatele kollektiivide juhendajatele tagama stabiilse sissetuleku, mis on võrdne riikliku kultuuritöötaja palgaga.

Toetuste menetlemist hakkab reguleerima ettevalmistamise lõppjärgus olev Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivi juhendajate tööjõukulu toetuse määramise tingimused ja kord.

Vältimatud eeltingimused

  • Dirigent töötab töölepingu alusel
  • Dirigendil on kehtiv kutsetunnistus
  • Orkester on alaliselt ja regulaarselt tegutsev
  • Orester on osalenud laulupidude protsessis

Puhkpilliorkestri juhi kutseid omistab Eesti Puhkpillimuusika Ühing. Järgmine taotlusvoor toimub 2020 aastal dokumentide esitamise tähtajaga 01.02.2021.

Täpsem teave kutsete süsteemist on Kutskoja kodulehel


Valik väljavõtteid määruse eelnõust

Toetuse eesmärk

Toetuse eesmärk on toetada kollektiive töölepingu alusel töötavate juhendajate tööjõukulude katmisel. 

Nõuded kollektiivile toetuse saamiseks

Kollektiiv on Eestis alaliselt ja regulaarselt ning planeeritult tegutsev ja iseseisvalt esinev, kes on osalenud toetuse taotlemisele eelnenud noorte või üldlaulu- ja tantsupeol või nende ettevalmistusprotsessis või maakondlikul laulu- ja tantsupeol või valdkondlikul liigipeol. 

Kollektiiv on tegutsenud vähemalt üks hooaeg.

Puhkpilliorkestris on vähemalt 8 liiget.

Kollektiivi miinimumkoormus on kaks kontakttundi ühes nädalas või 24 kontakttundi kolmekuulise perioodi jooksul. Kontakttund on tööaeg, millal kollektiivi juhendaja viib läbi proovi kollektiiviga. Ühe kontakttunni kestus on 45 minutit.

Kollektiivil on töölepingu alusel töötav juhendaja, kes vastab  määruses määratletud nõuetele ja kellele makstakse töötasu antud kollektiivi juhendamise eest vähemalt Kultuuriministeeriumi ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) vahel kokku lepitud kultuuritöötaja brutotöötasu alammäära.

Orkestridirigentide palgakorralduse alused ei ole avalikus veebis leitavad. Koorijuhtide palgakorralduse alused on koostanud ja kinnitanud Eesti koorijuhtide Liit.

Toetust saab taotleda juriidiline isik või kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus või ametiasutuse hallatav asutus, kellel on kollektiivi juhendajaga kehtiv tööleping. 

Nõuded juhendajale toetuse saamiseks

Juhendaja on kollektiivi juhendamisega vahetult seotud isik.

Puhkpilliorkestrijuhil on kutse kutseseaduse tähenduses.

 Juhendajaga on sõlmitud tööleping vähemalt taotletava toetuse perioodiks (kalendriaasta). Tööleping võib olla sõlmitud lühemaks perioodiks, kui see on sõlmitud ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks. 

Juhendaja täiskoormuse arvestuse aluseks on 20 kontakttundi nädalas (84 kontakttundi kalendrikuus).

Kollektiivi juhendamise tasu ja toetuse suurus

Toetust makstakse juhul, kui taotleja maksab taotletava toetuse perioodil juhendajale vähemalt Kultuuriministeeriumi ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) vahel kokku lepitud kultuuritöötaja brutotöötasu alammäära ja kollektiivi täiskoormuse (84 kontakttunni) jagamisel saadud kontakttunni tasu, millele lisanduvad sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse.

Nende tingimuse täitmisel eraldatakse toetust kuni 50% ulatuses sellele juhendajale kollektiivi juhendamise eest makstavast kontakttunni tasust, millele lisandub sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse, kuid ühe kontakttunni eest mitte rohkem kui TALOGA kokku lepitud kontakttunni kahekordne maksumus, millele lisandub sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse.

Juhendaja tööjõukulu hulka, mille katmiseks toetust eraldatakse, arvestatakse puhkusetasu vastavalt töölepingule kuni 56 kalendripäeva eest aastas.

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/riiklikust-palgatoetustest-dirigentidele-alates-2021/