Meist

Missioon

Säilitada ja arendada puhkpillimuusikat kui rahvuskultuuri olulist osa Eesti Vabariigis.

Luua võimalusi eneseteostamiseks ja loovuse arendamiseks puhkpillimuusika abil.

Hoida sidet inimeste, põlvkondade ja aegade vahel.

Tagada Eesti algupärase puhkpillimuusika järjekindel loomine ning levik.

Kaasuda instrumentaalmuusika järelkasvu tagamiseks seonduvate tegevustega.

Tõsta üldsuse huvi puhkpillimuusikaga seonduva vastu.

Põhiväärtused

Avatus uuendustele

Koostöö võrgustikus

Olulised teemad

Noorte puhkpillimängijate järelkasv

Dirigentide koolitus ja enesetäiendus

Valdkondliku teabe jagamine

Puhkpillimuusika hea maine kujundamine

Loodud vaimsete väärtuste säilitamine

Igavene link sellele artiklile: https://pmkoda.ee/meist/

Kontakt

MTÜ Puhkpillimuusika Koda Aadress: Sirge 2, 10618 Tallinn E-post: info@pmkoda.ee Registrikood 80424197 Äriregistrisse kandmise aeg (esmakanne) 29.09.2017 Arveldusarve EE181010220265158224 Täiskasvanute täienduskoolitamise andja muusika ja esituskunstide õppekavarühmas. Tegevusteate number 200617. EMTAK kood: 94129 NACE kood: 94.12 JUHATUS Hando Põldmäe Juhatuse esimees, arengustrateegiad, Eesti Kooriühingu koori- ja puhkpillimuusika MENTORITE programmi mentor mob (+372) 5664 7838 e-post handopoldmae@gmail.com Harry Illak Kommunikatsioon, …

Puhkpillimuusika Koda (logo)

Põhikiri

Mittetulundusühingu PUHKPILLIMUUSIKA KODA põhikiri 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Puhkpillimuusika Koda (PMK) (edaspidi ühing), inglise keeles  Windmill – Estonian Chamber of  Wind Orchestra (Windmill – ECWO). on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Sirge 2, 10618 Tallinn. 1.2. Ühingu eesmärgiks on puhkpillimuusika arendamine, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi: 1.2.1. esitab oma seisukohti puhkpillimuusika arendamise …

Juhatus

Puhkpillimuusika Koja (PMK) juhatuse töökorralduse alused  Juhatus esindab PMK liikmeid üldkogude vahelisel ajal. Juhatus juhildub oma tegevuses põhikirjast, Puhkpillimuusika Koja peamistest eesmärkidest, Ühiste kavatsuste deklaratsioonist ja kokkulepetest PMK juhatuse töökorralduseks. Juhatuse liikmeteks saavad olla PMK üksikliikmed või liikmena registreeritud organisatsioonide poolt kirjalikult volitatud isikud. Kuni 5 liikmeline juhatus ja asendusliikmed valitakse üldkogu poolt kolmeks aastaks. …

Liikme statuut

Puhkpillimuusika Koja liikme statuut 1. Liikmeskonna üldine määratlus 1.1. Puhkpillimuusika Koja (PMK) liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. 2. Liikmeks olemise vormid 2.1. Füüsiline isik – eraisikuna liikmemaksu tasuv üksikliige. 2.2. Juriidiline isik – nimekirjaga määratletud ja ühiselt liikmemaksu tasuv liikmete …

Peamised eesmärgid

Puhkpillimuusika Koja peamised eesmärgid Noorte kutsumine puhkpilliõppe ja orkestrimängu juurde. Asutada orkestrid kõigi muusikaõppega tegelevate õppeasutuste juurde. Võimaldada orkestrimängu praktikat kõigile muusikaõppeasutustes õppivatele noortele. Tagada kõigile eagruppidele elukestva pillimängu võimalus läbi orkestris osalemise. Tagada erinevate eelistustega harrastajatele võimalus osaleda erineva stiililise ja kunstilise püüdlusega kollektiivi töös. Edendada orkestrimängu taset, püüelda kõikidel tasemetel jätkusuutliku ja elujõulise …

Ühiste kavatsuste deklaratsioon

Puhkpillimuusika Koda juhindub Eesti puhkpillimuusika üldsuse ühishuvidest. Ühishuvide väljaselgitamiseks korraldame arutelusid, küsitlusi, foorumeid nii füüsilises kui ka digitaalses avalikus ruumis. Traditsioone austades aitame luua eeldusi uute, kaasaegsete algatuste tekkimiseks. Mõistame, et just hariduse, teaduse ja tehnika vallas uuendustega kaasa liikudes on võimalik olla täisväärtuslikuks kultuurikandjaks, püsida konkurentsis muude huvitegevustega. Puhkpillimuusika Koja liikmete koostöö ja ühiste …

Privaatsuspoliitika

Teie privaatsus on Puhkpillimuusika Koja (edasises PMK) jaoks tähtis. Käesolev privaatsuspoliitika aitab mõista, kuidas PMK kasutab ja kaitseb andmeid, mida te meie veebilehte kasutades esitate. Isikuandmete kogumine Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel: – andmed, mis te meile esitate, näiteks teie kontaktandmed ja muud andmed, mis te võite meile PMK veebilehtede kaudu esitada; – andmed, mis …